Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
1. Mål och delmål
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Mål och delmål"
som kan påverka träningsresultaten.
Lära sig hur man sätter mål
Ambitionsnivå
Nivå av satsning
Individuella mål
Gemensamma mål
Delmål
Huvudmål
Tydliga mål
Lära sig att utforma mål
Levande mål, ofta och konsekvent påminna sig
om målet
Revidering och omprövning av mål
Meningsfulla mål
Vad betyder orealistiska mål?
Uthållig i strävan mot målet
Djärvt mål
Följdmål- när du uppnår mål, redan innan ha
planerat nya mål
Baklänges – mål x år 2024. Vad då göra till 2023,
2022, om 6 månader, om en månad, imorgon
Bryta ner målet till små delar.
För att uppnå x krävs att jag…?
Vad grundar sig målet på?
Vad är nästa eller första steget mot målet?
Värderad riktning
Koppla känslor till målet
Ha ett öppet perspektiv när du sätter mål
Sök återkoppling från personer utanför din ”cirkel”
Någon att svara inför
Dokumenterade mål
Skriva ner och utvärdera regelbundet
Affirmation – Skriv varje dag ner ditt mål och
uttala det högt
Säga ditt mål till andra
Våga tänka stort – Försök se förbi dina egna ofta
begränsande tankar
Utmanande mål
Inspirerande mål
Spännande mål
Positivt formulerade mål
Resultatinriktade mål
Prestationsbaserade mål
Processbaserade mål
Konsten att sätta rätt mål
Mål kopplade till idrotten
Mål kopplade till den personliga utvecklingen
Mål kopplade till din vardag
Mål kopplade till din återhämtning
Mål kopplade till rutiner eller ”att göra varje dag”
Prioritera och avgränsa antalet mål
Mål för enskilt träningspass
Dagliga mål
Mål för säsongen
Mål för karriären
Mål för kommande fem år
Mål för tidsperiod x
G.A.S. - Goal attainment scaling
SMART (Specifikt, Mätbart,
Accepterat, Realistiskt, Tidsbestämt)
Att fokusera på få mål kan hjälpa så det indirekt
finns mindre av företeelser som man inte önskar.
Om du alltid gör förbättringar och fortsätter arbetet
mot ditt mål så vem vet vad som händer?
Exempel på frågeställningar
Är din dröm och ditt mål verkligen DITT?
Vad vill du?
Vart vill du? Syfte?
Varför vill jag nå detta mål?
Vad skulle det innebära för mig att uppnå målet?
Hur tror jag att jag skulle jag känna mig om
jag uppnådde mitt mål?
Har jag börjat arbete mot mitt mål?
Vad gör jag om jag inte mår målet inom tidsgränsen?
Analysera vilka hinder som fi nns för att nå målet?
Hur skulle du beskriva din nuvarande måluppfyllelse?
Kan orealistiska mål vara till någon nytta?
Kan det finnas en begränsande effekt i hur du
sätter upp ett mål?
Hur vet man innan vad som är möjligt att uppnå?
Är målet helt accepterat av dig?
Är målet accepterat av både idrottaren och tränaren?
Är målet accepterat av både idrottare och klubben?
Finns det idag resurser att nå målet?
Kan mål fungera som ett sätt att utvärdera träningen?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se