Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
Indirekta faktorer
Nedan listas de indirekta faktorerna.
Genom att klicka dig vidare på respektive punkt kan du sedan fördjupa dig i respektive faktor. Med indirekta faktorer avses de bakomliggande faktorer som ofta är mer subjektiva och som påverkar, ligger till grund för eller är förutsättningar för de direkta faktorerna. Innan du klickar vidare, reflektera först själv vad dina tankar är kring varje enskild punkt. Fundera kring hur varje faktor påverkar träningsresultat positivt eller negativt?
Personliga faktorer
  Traning 1. Livssituation, livsmiljö och livserfarenheter
  Traning 2. Relationer
  Traning 3. Vardagliga aspekter
  Traning 4. Personliga egenskaper och förmågor
  Traning 5. Tidsdisponering, schema och planering
  Traning 6. Ekonomiska förutsättningar
  Traning 7. Psykiskt mående
  Traning 8. Generell inställning, attityd och tankar
  Traning 9. Rutiner, vanor och beteendemönster
  Traning 10. Mentala aspekter kopplat till träningen
  Traning 11. Träningsmotivation
  Traning 12. Erfarenheter och upplevelser av träning
  Traning 13. Kunskap och inlärning
  Traning 14. Val och beslutsfattande
  Traning 15. Tur och slump
Strukturella faktorer
  Traning 1. Mål och delmål
  Traning 2. Träningsvision och riktning
  Traning 3. Återkoppling
  Traning 4. Struktur och disciplin
  Traning 5. Stöd och nätverk
  Traning 6. Mental återhämtning och avkoppling
  Traning 7. Reflektion och analys
  Traning 8. Kulturella aspekter och syn på träningsformen
  Traning 9. Dokumentation och träningsdagbok
  Traning 10. Träningsresultat och utveckling
Traning 11. Incitament, vinster, möjligheter
Miljöfaktorer
Traning 1. Fysisk träningsmiljö
Traning 2. Social träningsmiljö
Traning 3. Närhet och möjlighet till träningsformer
Traning 4. Träningsglädje och lustfylldhet
Traning 5. Träningsinspiration
Traning 6. Krav och förväntningar på träningen
Traning 7. Positivt stimuli under träningspass
Traning 8. Belöning kopplat till träningen
Traning 9. Återkoppling och analys i stunden under träningen
Traning 10. Personal
Traning 11. Organisationen
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se