Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
DIREKTA BASALA FAKTORER
8. Ålder
Nedan följer exempel på stödord för
reflektion
inom Ӂlder"
som kan påverka träningsresultaten.
Kronologisk ålder
Biologisk ålder
Anpassa träningen
Anpassa livsstilen
Var i karriären är jag
Vilka möjligheter finns framöver?
Ålderns påverkan på återhämtning
Ålderns påverkan på prestation
Ålderns påverkan på uppbyggnad
Ålderns påverkan på snabbhet
Vilka fördelar finns?
Åldern kopplat till livssituation och sociala mönster
Exempel på frågeställningar
Har ålder förändrat mitt tankesätt gällande
min träning och idrottande?

Vilken kunskap har jag tillägnat mig
under min
karriär?

Hur bör jag anpassa min träning till min ålder?
Har jag lärt känna min kropp och
kroppssignaler bättre?
Känner jag en större mental mognad jämfört med
när jag var yngre och på vilket sätt?
Hur har träningssätten ändrats och hur har
forskningen gått framåt sen du började idrotta?
Har du fungerat som mentor för andra idrottare
och vad har du i sådant fall lärt dig själv från detta?
Hur påverkar ålder min sömn?
Hur påverkar ålder min mentala mognad?
Vilken kunskap eller lärdomar önskar jag att jag
hade vetskap om i början av min karriär?
Finns det personer att fråga, som är längre fram i
karriären än mig, om vad de önskar att de visste tidigare, vilka misstag de begått, vad som fungerat bra
för dem etc.?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se