Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Tidsperiod av träning
Exempel på stödord för reflektion inom
”Under hur lång tid träningen bedrivits”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Träna tävlingslikt eller ibland hårdare
    Under hur lång tid träningen har bedrivits?
    När kommer resultaten?
    Realistiska förväntningar
    Regelbundenhet över tid
    Oavbruten period av träning, Reversibilitet
    Ackumulerat resultat/effekt
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se