Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)

Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över de indirekta och direkta
faktorerna kan träningsresultaten maximeras.

  Stöd för reflektion och diskussion
Välj ut ett område att börja arbeta med och diskutera runt.
Finns möjlighet att påverka detta område?
Traning Dagsläge, hur är situationen idag?
Traning Varför är området viktig och hur påverkar det träningen?
Traning Hur är motivationsnivån till att utveckla detta och varför?
Traning Vad kan öka motivationen till att arbeta med detta?
Traning Prioritering jämfört med andra mål och områden?
Traning Vart vill jag nå? Delmål? Mål?
Traning När starta / börja arbeta med detta mål?
Traning Plan och upplägg? Tillvägagångssätt
Traning Vad kommer detta att krävas av mig för att nå mina mål?
Traning Behövs stöd, information eller hjälp?
Traning Vad behöver dokumenteras och på vilket sätt?
Traning Behöver målet revideras under resans gång?
Traning Efter uppnått mål – uppföljning / vidareutveckling / nya mål?
Traning Vad har jag lärt mig på vägen?
Traning Har arbetet med målet bidraget till positiva eller negativa
bieffekter på andra områden?
Traning Vad kommer detta att innebära för mig?
Vad innebär HMIDTP-modellen
Påverka träningsresultatet
För att optimera möjligheterna att nå mål och maximera träningsresultat visas här, i punktform, en helhetsmodell med indirekta och direkt faktorer som påverkar resultatet. Via att systematiskt och strukturerat gå igenom faktorerna och göra en kartläggning kan träningsresultaten maximeras och därigenom även prestationen.
Genom detta helhetsperspektiv skapas nya och anpassade vägar för vidare utveckling och framgång inom din sport, idrott och träning.

Modellen (HMIDTP) och tjänsten riktar sig till dig som vill optimera resultaten, är beredd att arbeta hårt, har viljan och visionen att nå en högre nivå inom din idrott eller träningsform.

Stöd och verktyg för att uppnå mål
Grundtanken modellen och tjänsten är att det alltid finns någonting mer eller annorlunda att göra och fler byggstenar att lägga till för att nå mål. Den kan hjälpa till att svara på frågan: Har jag verkligen gjort allt och utforskat alla möjligheter för att uppnå mina mål? Så, är du eller ditt lag i behov av stöd för att kunna skapa fler pusselbitar och vägar för att nå era mål är denna modell något för er!

För att öka sannolikheten att lyckas med utveckling och förbättringsarbete kan man prioritera områden och avgränsa arbetet till endast något eller några områden åt gången.

Träningsoptimering och användningssätt
Funktionen med denna tjänst och modell är att den kan fungera som en checklista, stöd för att skapa en mer komplett helhetsbild, stöd att komma framåt, visa på träningens många och ofta komplexa beståndsdelar och fungera som underlag för planering, diskussion och tankar.

Samtidigt kan den fungera som ett stöd för att se identifiera vad som redan fungerar bra. Omfattningen av hur mycket varje faktor påverkar skiljer givetvis från faktor till faktor och även mellan varje individ, lag och idrottsgren. Sammanfattningen är att det som påverkar träningsresultatet är multifaktoriellt och komplext men via denna träningsanalys och modell kan man få ett omfattande stöd och vägledning. Inom idrott är det ofta små marginaler som avgör och denna modell kan stötta i arbetet med att kartlägga många av dessa och på så sätt hjälpa dig att ligga i framkant.

Indirekt- och direkt träningspåverkan
Modellen är uppdelat i två huvudkategorier: Indirekt- och direkt påverkan. Skillnaden kan beskrivas som att indirekt påverkan är bakomliggande faktorer som är mer subjektiva och som påverkar, ligger till grund för eller är förutsättningar för de direkta faktorerna. Direkt påverkan är de faktorer och variabler som mer konkret, fysiologisk- och idrottsligt påverkar träningen.

För varje idrott och träningsform finns det självklart fler kategorier och variabler som är specifika för just den denna. Vidare kommer en utmaning att tillämpa modellen (HMIDTP) genom att analysera, fördjupa sig i och öka sin kunskap kring de områden som man väljer att prioritera och arbeta med.

Om tjänsten och sidan: Jag som driver
hemsidan och har skapat denna modell heter
Martin Larsson och har en utbildning som
fil.kand. Hälsopedagog, har drygt 10 års
erfarenhet av att arbeta med träning,
vägledande samtal, coaching och rehabilitering.
Jag har själv tränat i 25 år.
Webbsidan skapad den 2:a maj 2018 och uppdateras fortlöpande
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se