Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Nedan listas de indirekta faktorer som påverkar
(utan inbördes rangordning) träningsresultaten.
Med indirekt avses de bakomliggande faktorer som är mer
subjektiva och som påverkar, ligger till grund för eller är
förutsättningar för de direkta faktorerna.
Personliga faktorer
  1. Livssituation och allmänt välmående
  2. Personliga faktorer
  3. Tidsdisponering och generellt schema/kalender
  4. Ekonomiska förutsättningar
  5. Psykiskt mående
6. Generell inställning och attityd
7. Mentala aspekter kopplat till träningen
8. Motivation
9. Erfarenheter och upplevelser av träning
10. Kunskap
Strukturella faktorer
  1. Mål och vision
  2. Träningsplanering och upplägg
  3. Struktur och disciplin
  4. Stöd och nätverk
  5. Mental återhämtning och avkoppling
6. Återkoppling, uppföljning, reflektion
7. Syn på träningsformen
8. Dokumentation
9. Resultat och utveckling
Miljöfaktorer
  1. Fysisk träningsmiljö
  2. Social träningsmiljö
  3. Närhet och möjligheter till träningsformer
  4. Glädje och lustfylldhet
5. Träningsinspiration
6. Krav och förväntningar
7. Stimuli under träningspass
8. Belöning
9. Återkoppling i stunden / under träningen
  10. Personal och organisationen
  11. Incitament, vinster, möjligheter
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se