Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
3. Återkoppling
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
Ӂterkoppling"
som kan påverka träningsresultaten.
Löpande och regelbunden återkoppling
Att ge återkoppling
Att ta emot återkoppling
Verbal återkoppling
Icke verbal / tyst återkoppling
Anonym återkoppling
Översätta teori till praktik
Har det framförts konstruktiv kritik?
Har det framförts positiv återkoppling?
Hur mottar du kritik?
Hur mottar du konstruktiv kritik?
Är kritiken legitim?
Elak eller orättvis återkoppling eller kritik
Hård och tuff återkoppling
Hur tar du till dig återkopplingen och vad gör
du med den?
Digital återkoppling från distans
Konstruktiv återkoppling
Skillnaden på att säga vad du vill höra och att
säga vad du behöver höra
Ingen återkoppling
Begreppen: Instruktion, Korrigering, Tillrättavisa
Vad är dina reaktioner på olika former av
återkoppling?
Återkoppling och refl ektion kring känsliga ämnen
Bakomliggande välmenande syfte
Förbereda dig och er inför återkoppling och samtal
Avsätta tid och plats inte bara ta i farten
Ibland är ingen återkoppling återkoppling
Rakt på sak
Läsa mellan raderna
Att på olika sätt bjud in till återkoppling
Tillit till den som ger återkoppling
Öppen kultur för återkoppling och diskussion
Belysa styrkor
Sakligt och specifikt
Styrka i orden - ej urholka bra /duktig / stark
Vad betyder orden för olika personer
Ha i åtanke att alla har olika bakgrund och
erfarenheter
Hur det uppfattas och hur det mottas
Anpassa till person
Anpassa till tid - tex. Slutet av säsong, början
av matchen
Anpassa till situation - tex. Slutet av matchen, efter
förlust, vid skada, vid gult kort, känsligt läge
Fokus på styrkor och förstärkning
Volym/ Mängd återkoppling
Välja ut situation och ge inte återkoppling på ALLT
Att våga säga
Tänka efter innan man ger återkoppling
Tydligt syfte med återkopplingen?
Att skilja på person och prestation
Även längre avskilda samtal
Kvalitet på återkopplingen
I stunden eller efteråt?
Är återkopplingen motiverande?
Individuell eller grupp
Återkoppling från dig själv till dig själv
Återkoppling från tränare till idrottare
Återkoppling från idrottare till annan idrottare
Återkoppling från idrottare till tränare
Be om återkoppling och öppna upp för
återkoppling
Var tacksam för människor som vågar vara ärliga och komma med konstruktiv kritik (om den är befogad)
Ge alla möjlighet att framföra en åsikt
Återkopplingen specifi kt i idrotten eller annat
område?
Kan ge återkoppling på olika områden: utförande,
reaktion, attityd, agerande, prestation
Anpassa till kompetensnivå
Olika perspektiv - ta in provisorisk person eller
annan tränare eller idrottare som känner av miljön,
för att ge återkoppling
Bygga relation, tillit, respekt, förståelse
Person med kompetens som ger och även den
som tar emot
Föregå med gott exempel kan fungera som
återkoppling
Hur man formulerar sig - Jag anser att / Du
gjorde så/
Ger en chans att förbättra sig och ändra sig efter
framförd återkoppling
Ditt eget humör när du har eller tar emot återkoppling?
Om ett beteende förbättras - positiv återkoppling
Går bra eller dålig - i relation till vad?
Olika återkoppling beroende på känslotillstånd
hos mottagaren
Går budskapet fram?
Bry dig om rätt persons åsikter
Lära sig att lyssna
Frågar du efter återkoppling?
Saklig instruktion
Följa upp återkopplingen
Känna av samtalet och delvis anpassa till gemensam
samtalsvolym, ordval, hastighet
Har liknande återkoppling framförts från fl era
olika håll?
Bekräfta att du förstår och att du aktivt lyssnar, via
ord, nicka, titta på personen, ansiktsuttryck och
kroppsspråk, ”kan du berätta lite mer”. Motiverar
den andra att fortsätt komma med återkoppling och
minskar risken för missförstånd
Spegla återkopplingen. ”Så du säger att”, ”jag
förstår det som”, ”har jag förstått det rätt om”
Exempel på frågeställningar
Vad är dina erfarenheter av att motta återkoppling?
Vad är dina erfarenheter av att ge återkoppling?
Är återkopplingen kopplad till de förutsättningar
och resurser som finns (eller kan skapas)?
Vilken kultur kring återkoppling finns hos er?
Skillnad på tillrättavisning och kritik?
Är återkopplingen kopplad till målet eller målbilden?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se