Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
10. Träningsresultat och utveckling
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Träningsresultat och utveckling"
som kan påverka träningsresultaten.
Får du resultat av din träning?
Sker utvecklingen i en önskvärd takt?
Går det bra?
Vad är bra?
I relation till vad?
Går det dåligt?
Hur vet jag det?
Är det mätbart?
Är resultaten enligt plan och mål?
Regelbundna tester
Öppen för att se framsteg
Bibehålla resultat och framgång över tid
Inte alltid det först går att se resultaten torts att
de finns där
Tålamod
Årliga tester
Tester under försäsong
Tester underolika delar av säsongen
Dagliga subjektiva tester
Processbaserade tester
Diagnostiska tester (exempelvis mäta variationer
i vilopuls)
Exempel på frågeställningar
Hur har min syn på mina resultat förändrats
över tid?
Hur påverkas min motivation kopplat till mina
resultat?
Vilka resultat skulle kunna teoretiskt kunna gå
att nå?
Hur viktigt är resultatet jämfört med annat i ditt liv?
Hur ofta bör tester genomförs?
Referenspass?
Hur kan jag skapa och analysera data från
träningen?
Fördelar och nackdelar med maximala tester
Fördelar och nackdelar med submaximala tester
Tester varje dag / monitorera/ regelbunden
bedömning
Hur ofta behöver jag kalibrera testutrustningen?
Hur analyserar jag min tester?
Vad gör jag med mina testresultat, hur applicerar
jag detta praktiskt på min träning eller planering?
Syfte med testet: Vilken information eftersöks?
Finns referensvärden från, av dig, tidigare
utförda tester?
Finns referensvärden från tester utförda av
andra idrottsutövare?
Vilken statistik förs över mina tester?
Nyttan av ett test ställt mot tidsåtgång, kostnad,
fysisk och mental insats
Beprövade test, reabilitet, validitet
Överensstämmer testförändringar med
förändringar i prestation?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se