Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
9. Rutiner, vanor och beteendemönster
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Rutiner, vanor och beteendemönster" som kan
påverka träningsresultaten.
Dagliga rutiner
Vetskap om dina rutiner
Förändra rutiner
Förstärka och underhålla rutiner
Skapa nya rutiner och mönster
En rutin kan ha starka effekter på andra rutiner
System och rutiner som en väg att skapa
sig framgång
Att ta hjälp av och luta sig på vid tuffa perioder
Skapa dina egna rutiner som är anpassade till dig
Ackumulerad effekt på lång sikt av dina rutiner
Analysera vilka rutiner, mönster och system du
har i ditt vardagliga liv
Analysera vilka rutiner, mönster och system du
har kopplat till din idrott
Introducera inte för många nya rutiner på
samma gång
Upprepade vanor och automatiska processer kan
frigöra och spara energi eller tid till andra områden
Att avvika från sina rutiner enstaka gånger påverkar
sällan helheten, det är merparten av saker du gör
som spelar roll
När vissa vanor och beteendemönster blir en del av
din självbild, identitet och ditt naturliga sätt blir de
lättare att hålla. När du kan säga ”så här gör jag”
”detta är en del mitt beteende”
När en rutin börjar bli en del av din identitet
blir det ofta motiverande att följa denna eftersom
det är i linje med ditt beteendemönster och förhoppningsvis ditt mål
Att regelbundet prova mindre / inte så skrämmande
nya saker kan skapa en positiv association till förändring och göra det lättare att även ta sig an nya
större beslut eller situationer
Vissa ändringar av rutiner ger resultat direkt med
andra ger resultat eller märks först märks om
1, 2, 5, 10 eller15 år.
En vana kan påverkan många andra vanor
Exempel på frågeställningar
Hur skulle jag beskriva hur mina dagar och
rutiner ser ut?
Hur ser mina morgonrutiner ut?
Hur ser mina kvällsrutiner ut?
Hur ser mina matrutiner ut?
Hur skapar jag fl er positiva rutiner?
Varför tror du att du har de rutiner du har?
Vilka rutiner och beteenden är sammankopplade
med varandra?
Vilka av dina rutiner och vanor är fördelaktiga
för dig?
Hur tror du att ett ökat fokus och skapande av
rutiner och system skulle kunna hjälpa dig?
Hur tror du att de rutiner och vanor som personerna
närmast dig har, påverkar dig? Kan du ge exempel
på några av dessa vanor?
Exempel på vad som påverkar dina digitala vanor
kan vara de appar som du har installerade på din
telefon och främst de som du har på hemskärmen.
Vad är dina tankar kring detta?
Hur kan du anpassa din miljö för att underlätta för
dina positiva vanor?
Vilka av dina rutiner skulle du redan idag kunna
förbättra?
Vilka av dina rutiner kräver mer planering och tid
för att förbättra?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se