Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
6. Krav och förväntningar på träningen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
Krav och förväntningar på träningen"
som kan påverka träningsresultaten.
Egna krav
Uttalade krav och outtalade krav
Nivå på krav
Krav från andra
Visa på andra sätt än med ord, t.ex. ser besviken ut
Upplevda krav / verkliga krav
Är kraven till nytta
Hur hanteras kraven
Är kraven realistiska?
Överensstämmer dina krav med andras?
Olika/spretiga krav från olika håll?
Matchar/synkar kraven och resurserna?
Krav på resultat
Krav på processen
Tillsammans arbeta fram en kravbild
Anpassa och utveckla kravbilden successivt
Basala krav, exempelvis: komma i tid, vara
förberedd, värdegrundsfrågor
Högre krav på elit och heltidsavlönad idrottare
Känslan av att leva upp till eller överträffa kraven
Inspirerande krav?
Risken med för låga krav
Risken med för höga krav
Exempel på frågeställningar
Krav från flera håll än träningen och idrotten?
Skillnaden på krav och förväntningar?
Är kravbilden tydlig?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se